Sopimus-, tilaus- ja toimitusehdot ja tietosuojaseloste

Voimassa 20.04.2018, voimassa toistaiseksi.

Yleistä

Nämä sopimusehdot sisältävät Hillo Group Oy:n (jäljempänä "Palveluntarjoaja") Sekatavarakauppa.fi-palvelun (jäljempänä "Palvelu") käyttöä koskevat ehdot. Rekisteröityessään Palveluun tai ostaessaan tuotteita Palvelusta asiakas (jäljempänä ”Käyttäjä”) hyväksyy ehdot ja sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja.

Palveluntarjoajan yhteystiedot: Hillo Group Oy, PL 23, 70101 Kuopio

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa toimitusehtojaan ilmoituksetta. Käyttäjän on ennen tilaustaan tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin sopimusehtoihin.

Rekisteröityminen

Käyttäjä rekisteröityy verkkokauppaan täyttämällä rekisteröintilomakkeen ja valitsemalla itselleen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Näin käyttäjä rekisteröityy Sekatavarakauppa-fi-palvelun käyttäjäksi.
Palveluun rekisteröityminen on maksutonta. Palveluntarjoaja voi halutessaan evätä rekisteröitymisen.

Käyttäjän vastuut ja velvollisuudet

Käyttäjä vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuvasta käytöstä, ja siitä, että käyttö noudattaa tämän sopimuksen ehtoja ja verkkokaupan käyttöehtoja. Käyttäjä on vastuussa salasanan salassapidosta.

Käyttäjä sitoutuu käyttämään palvelua vain lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Alaikäinen sitoutuu olemaan ostamatta Palvelun tuotteita. Käyttäjä vastaa täysimääräisesti tämän sopimuksen, lain tai hyvän tavan vastaisesta Palvelun käytöstä aiheuttamastaan vahingosta Palveluntarjoajalle, muille Käyttäjille ja kolmansille osapuolille.

Henkilötiedot ja niiden käyttö

Käyttäjän antamat henkilötiedot kerätään ja tallennetaan Palveluntarjoajan tilaus -ja asiakasrekisteriin. Henkilötietojen käsittely on kuvattu tietosuojaselosteessa.

Hinnat

Sivuilla näkyvä hinta on voimassaoleva myyntihinta. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden teknisistä syistä virheellisesti kirjaantuneiden hintojen korjauksiin. Mikäli hintakorjaus koskee aiemmin tehdyn tuotteen tilausta, muutos vahvistetaan Käyttäjälle ennen tilauksen käsittelyä. Hinnat eivät sisällä toimituskuluja.

Maksutavat

Täysi-ikäinen, yksityis- ja yritysasiakas voi tilata Palvelusta tuotteita. Tuotteet maksetaan tilauksen yhteydessä verkkomaksulla. Kaikki toimitetut tuotteet ovat Palveluntarjoajan omaisuutta, kunnes ne on kokonaisuudessaan maksettu.

Toimitus

Toimitusaika riippuu tilattujen tuotteiden saatavuudesta. Pääsääntöisesti toimitusaika on 1-20 arkipäivää tilauksesta. Asiakas saa hyväksytystä tilauksesta tilausvahvistuksen ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. Palveluntarjoajalla on oikeus tarvittaessa evätä tilaus.

Palvelun Käyttäjällä on kuluttajasuojalain mukainen oikeus peruuttaa tilauksensa tai osa siitä neljäntoista (14) päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta. Tilauksen peruutuksen ja tuotteen palautuksen edellytyksenä on, että tuote on samassa kunnossa kuin sitä vastaanottaessa ja että tuotteen palauttaminen tapahtuu viipymättä. Palautettavan tuotteen mukaan tulee liittää kopio alkuperäisestä tilauksesta. Palautuksesta vastaa asiakas omakustanteisesti, EuroNetillä ei ole käytössä maksutonta asiakaspalautusta. Verkkokaupan logistiikkaa hoitaa EuroNetti.

Palautusosoite:
EuroNetti
PL 21
00211 Helsinki

Palveluntarjoaja ei vastaa

Palveluntarjoaja ei vastaa välittömistä eikä välillisistä vahingoista tai haitoista, jotka johtuvat mm:
- siitä, että Palvelu ei vastaa Käyttäjän tarpeita tai tavoitteita;
- Palvelusta, Internetistä tai jostain muusta tieto- tai televerkosta tulevasta Käyttäjän tai kolmannen tahon tai henkilön tietojärjestelmään kohdistuvasta häirinnästä, luvattomasta käytöstä, luvattoman käytön yrityksistä tai muusta vastaavasta seikasta;
- mahdollisista kustannuksista ja korvauksista, jotka johtuvat siitä, että Käyttäjä ei ole täyttänyt sopimusta tai Käyttäjän tai muun Käyttäjän huolimattomuudesta, laiminlyönnistä tai sopimusrikkomuksesta;
- lain, asetuksen, kansainvälisen tai kansallisen sopimuksen rikkomisesta Käyttäjän palvelun käytön yhteydessä;
- informaation muuttumisesta, katoamisesta tai viivästymisestä Palvelun käytön yhteydessä;
- katkoksista tai häiriöistä yleisen tietoliikenneverkon toiminnassa;
- lakien, asetusten, viranomaisten määräysten, ohjeiden tai lausuntojen, taikka alan keskeisten järjestöjen suositusten edellyttämistä toimenpiteistä, tai
- ylivoimaisesta esteestä kuten lakko, työsulku, tulipalo, tietoliikennehäiriö, sähkökatkos, viranomaisen määräys tai muu toimittajan tai sen alihankkijoista riippumaton ylivoimainen este (force majeure)
- ylivoimaisen esteen (force majeure) aiheuttamista viivästymisistä eikä tuotteiden virheellisen kunnon tai viivästyneen toimituksen aiheuttamista välillisistä haitoista
Ylivoimainen este vapauttaa Palveluntarjoajan noudattamasta tämän sopimuksen ehtoja ylivoimaisen esteen ajaksi.

Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksen soveltamista ja tulkintaa koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Sopimuksista aihetuvat riidat, joista ei päästä yksimielisyyteen neuvottelemalla, ratkaistaan Palveluntarjoajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus nostaa kanne sen paikkakunnan yleisessä alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on Suomessa asuinpaikka.

Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten sekatavarakauppa.fi verkkokaupan tilaus- ja asiakasrekisterissä käsitellään henkilötietoja.

Rekisterinpitäjä

Hillo Group Oy
Sekatavarakauppa.fi
PL 23, 70101 Kuopio
Y-tunnus 2170110-5

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Asiakaspalvelu
Sähköposti: info@sekatavarakauppa.fi

Rekisterin nimi

sekatavarakauppa.fi verkkokaupan tilaus- ja asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään verkkokaupan tilausten hoitamiseen ja asiakassuhteeseen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen, laskutukseen, analysointiin, palveluiden tuottamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen. Henkilötietoja voidaan käyttää myös suoramarkkinointiin, etämyyntiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin sekä asiakasviestintään, joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja kohdennettuna, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista käsittelyä.

Asiakaspuhelut voidaan nauhoittaa ja muu viestintä, kuten sähköposti- ja tekstiviestit tallentaa. Nauhoitettua tai muuten tallennettua viestintää voidaan käyttää liiketapahtumien todentamiseksi, reklamaatioiden selvittelyyn, palvelun laadun kehittämiseksi ja koulutukseen. Ainoastaan asiakastietojen käsittelyyn oikeutetut henkilöt käsittelevät tallennettua viestintää.

Rekisterin tietosisältö

Tilausten käsittelyyn liittyvät tiedot tallentuvat verkkokauppaan ja/tai laskutusjärjestelmään. Rekisteröimättömänä tehtyjen verkkokauppatilausten tietoja säilytetään kuten rekisteröityneidenkin. Verkkokaupan maksutapahtuman tiedot tallentuvat verkkomaksupalveluja tarjoavien tahojen tietojärjestelmiin.

Rekisteröidyltä saadut ja asioinnin yhteydessä kertyneet tiedot, kuten:

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään vähintään asiakassuhteen keston ajan. Henkilötietoja tilaushistorian muodossa säilytetään niin kauan kuin säilyttämisen oikeudellinen peruste pitää kirjanpitolain sanelemana kymmenen vuotta tai niin kauan kuin takuu ja reklamaatioasioiden hoitamiseen tarvitsee varata.

Puhelutallenteet säilytetään vähintään 2 ja enintään 12 kuukautta. Reklamaatiotilanteissa voidaan yksittäisiä tallenteita säilyttää pidempään, kuitenkin enintään 18 kuukautta.

Tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä tilauksen yhteydessä, palvelua käytettäessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä.
 

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin yhteistyökumppaneilleen ja asiakasyrityksilleen, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista käsittelyä ja luovuttamista.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille, mikäli rekisterinpitäjä myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen sopimuksen perusteella. Tällöin henkilötietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa, omissa henkilörekistereissään.

Henkilötietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla teknisen käyttöyhteyden kautta, joista niitä voidaan käsitellä rekisterinpitäjän lukuun osapuolten välisen sopimuksen perusteella. Tietoja käsitellään ainoastaan asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.   

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirto tapahtuu käyttäen EU-komission mallisopimuslausekkeita tai muuta lainsäädännön sallimaa siirtomekanismia.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjän vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja vai ei tai onko niitä käsitelty. Lähtökohtaisesti tietojen tarkastus rekisteröityneillä tapahtuu kirjautumalla verkkokauppaan omilla tunnuksillaan.

Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja, rekisteröidyllä on oikeus saada tämän asiakirjan tiedot sekä jäljennös käsiteltävistä ja käsitellyistä henkilötiedoista.

Rekisterinpitäjä voi periä kohtuullisen hallinnollisen maksun rekisteröidyn pyytämistä lisäjäljennöskappaleista..

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä tietoja suoramainonta, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Rekisteröidyllä on myös tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai muuten vastustaa käsittelyä. Lisäksi rekisteröity voi pyytää itse toimittamiensa tietojen siirtoa koneluettavassa muodossa tietosuoja-asetukseen perustuen.

Kaikki tässä mainitut pyynnöt tulee toimittaa yllämainitulle rekisterinpitäjälle kirjallisesti ja allekirjoitettuna.

Mikäli rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojensa käsittely ole lainmukaista, hänellä on oikeus tehdä asiassa valitus valvontaviranomaiselle.

Oikeus peruuttaa suostumus

Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen sen peruuttamista suoritetun suostumusperusteisen käsittelyn lainmukaisuuteen.

Rekisterin suojaus

Rekisteri ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat kulunvalvonnalla suojatussa tilassa. Järjestelmä on suojattu palomuurein ja erilaisin salaus ja verkkotekniikoin ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan.

Rekisterinpitäjä päättää organisatorisista ratkaisuista ja antaa rekisterin käyttöoikeudet siinä laajuudessa kuin työtehtävät sitä edellyttävät. Työsuhteen päättymisen jälkeen käyttöoikeudet poistetaan.

Järjestelmään kirjautuminen on mahdollista vain yksilöllisellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Järjestelmän käyttöä valvotaan säännöllisesti suoritettavilla ylläpitoimenpiteillä. Järjestelmä on kytketty palveluiden seurantapalveluun, josta lähtee vikatilanteissa automaattisesti hälytykset 24/7.

Rekisterinpitäjän henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin rekisterin tietoihin. Toimeksiantosopimuksilla velvoitetaan rekisterinpitäjän toimeksiannosta henkilötietoja käsitteleviä tahoja suojamaan henkilötiedot vastaavalla tavalla.

« Sulje ikkuna »